*Jeżeli zasady i warunki gwarancji przedstawione i opisane poniżej nie zostaną dotrzymane, gwarancja traci ważność.

Warunki skorzystania z gwarancji:

 • 1. Zamontowanie urządzenia zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową (w szczególności połączenie kotła z prawidłowo wykonaną instalacją, wykonanie pierwszego uruchomienia zgodnie z wytycznymi producenta urządzenia, zastosowanie urządzeń zabezpieczających kocioł przed powrotem zimnej wody (zawór czterodrogowy z siłownikiem, itp.)
 • 2. Odesłanie na adres Producenta kopii prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej, podpisanej i opieczętowanej przez sprzedawcę w terminie 30 dni od dnia sprzedaży urządzenia
 • 3. Przedstawienie w momencie składania reklamacji prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej (podpisanej i opieczętowanej przez sprzedawcę) i uprawdopodobnienie okoliczności zakupu urządzenia (np. paragon, faktura). W przypadku utraty przez Użytkownika karty gwarancyjnej duplikat nie będzie wydawany.
 • 4. Stosowanie się przez Użytkownika do zaleceń zawartych w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej urządzenia.
 • 5. Wykonywanie pierwszego uruchomienia kotła przez instalatora zgodnie z wytycznymi zawartymi w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej, przez osobę posiadającą ważne uprawnienia (Informacja na temat osób uprawnionych do uruchomienia kotła dostępna jest u Gwaranta - +48 17 200 00 41), potwierdzenie tego faktu w karcie gwarancyjnej oraz przesłanie raportu uruchomienia do Gwaranta. Pierwsze uruchomienie kotła jest usługą odpłatną.
 • 6. Dokonywanie corocznych przeglądów urządzenia, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej, przez firmy specjalistyczne posiadające odpowiednie uprawnienia (przykładowa lista firm specjalistycznych dostępna jest u Producenta - pod numerem +48 17 200 00 41 i odnotowywanie ich wykonywania w karcie gwarancyjnej. Przegląd urządzenia jest usługą odpłatną.
 • 7. Wykonywanie serwisu urządzenia (np. regulacji urządzenia, czyszczenia, pomiarów, analiz spalin) przez firmy specjalistyczne posiadające odpowiednie uprawnienia (przykładowa lista firm specjalistycznych dostępna jest u Producenta - pod numerem +48 17 200 00 41), zgodnie z wytycznymi zawartymi w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej i odnotowanie usług serwisowych w karcie gwarancyjnej, Zgłaszanie konieczności interwencji serwisowych Użytkownik może dokonywać u Gwaranta (e-mail: serwis@altereco.pl, www.altereco.pl/serwis). Usługa serwisowa jest odpłatna.
 • 8. Wykonywanie napraw gwarancyjnych wyłącznie przez firmy specjalistyczne posiadające odpowiednie uprawnienia (lista firm specjalistycznych dostępna u Gwaranta) i odnotowanie ich w karcie gwarancyjnej.
 • 9. Stosowanie części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych spełniających parametry określone przez Producenta. Zalecane jest stosowanie części oryginalnych.
 • 10. Gwarancja obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Procedura reklamacyjna:

 • 1. W razie stwierdzenia nieprawidłowej pracy urządzenia, przed dokonaniem zgłoszenia reklamacyjnego należy upewnić się, czy wszystko zostało wykonane zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową.
 • 2. Zgłoszenie konieczności naprawy z tytułu gwarancji Użytkownik powinien dokonać niezwłocznie, najlepiej w terminie 7 dni od daty zauważenia wady. Zgłoszenia może dokonywać bezpośrednio u Sprzedawcy lub Gwaranta (e-mail: serwis@altereco.pl, www.alterec.pl/serwis
 • 3. Zaleca się powstrzymanie od korzystania z wadliwego urządzenia.
 • 4. Użytkownik zobowiązany jest zapewnić swobodny dostęp do urządzenia (w szczególności umożliwiający zdjęcie obudowy urządzenia, dostęp do zaworów).
 • 5. Naprawy gwarancyjne będą wykonywane przez Gwaranta lub specjalistyczną firmę wskazaną przez Gwaranta.
 • 6. Wykonywanie obowiązków wynikających z gwarancji nastąpi w terminie 14 dni roboczych, licząc od dnia udostępnienia urządzenia (w miejscu jego zamontowania) przez Użytkownika
 • 7. Datę udostępnienia urządzenia Użytkownik ustala z Gwarantem.
 • 8. Zależnie od zakresu naprawy może ona być wykonana u Użytkownika, w miejscu montażu urządzenia, albo w zakładzie Gwaranta lub firmy specjalistycznej dokonującej czynności w imieniu Gwaranta.
 • 9. Wykonaną naprawę z tytułu gwarancji należy potwierdzić w kracie gwarancyjnej.
 • 10. Gwarancja ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady urządzenia objętego gwarancją nie mógł korzystać z urządzenia.
 • 11. Zgłoszenia reklamacyjne przyjmowane są wyłączeni drogą elektroniczną na adres e-mail: serwis@altereco.pl lub przez formularz na stronie internetowej www.altereco.pl/serwis.

Gwarancja nie obejmuje wad urządzenia wynikłych z:

 • 1. Nieprzestrzegania przez Użytkownika warunków zawartych w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej i zawartych w niej m.in. instrukcji w zakresie transportu, montażu, obsługi, eksploatacji oraz konserwacji urządzenia;
 • 2. Nieodpowiedniego składowania i transportu przez Użytkownika
 • 3. Uszkodzenia podzespołów urządzenia poprzez zastosowanie niewłaściwego napięcia elektrycznego przez Użytkownika. W przypadku zasilania urządzenia bezpośrednio lub pośrednio przez agregaty prądotwórcze, systemy lub urządzenia UPS Użytkownik powinien skonsultować parametry urządzeń zasilających z producentem;
 • 4. Wad urządzenia spowodowanych przez połączoną z urządzeniem wadliwą instalację grzewczą;
 • 5. Przegrzania kotła przez Użytkownika;
 • 6. Podłączenia przez Użytkownika kotła do systemu zamkniętego, bez zastosowania odpowiedniego urządzenia schładzającego;
 • 7. Zastosowania przez Użytkownika niewłaściwego, złej jakości paliwa;
 • 8. Samowolnego dokonania przeróbek w urządzeniu przez Użytkownika

Lista części zamiennych zużywających się w procesie naturalnej eksploatacji *

 • 1. Uszczelka drzwi
 • 2. Zawór bezpieczeństwa systemu gaśniczego - "strażak"
 • 3. Sprężyna klapy podającej
 • 4. Czujnik martwego położenia tłoka (czujnik Halla)
 • 5. Zapalarka
 • 6. Cięgna mechanizmu podającego
 • 7. Palnik
 • * UWAGA: w/w. części nie podlegają wymianie gwarancyjnej, w przypadku konieczności wymiany oferujemy je odpłatnie na życzenie klienta w autoryzowanym serwisie lub u producenta