REGULAMIN KONKURSU - "Altereco – świat wokół Nas"

1§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu na najlepszy komentarz dot. „Świat wokół Nas czyli zdjęcie z wycieczki" (zwanego dalej „Konkursem”) jest ALTERECO Lucjan Dziak Nockowa 25 39-124 Iwierzyce NIP: 818 171 81 64 (dalej: „Altereco” lub równoważnie „Organizator”).
2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 Kodeksu cywilnego.
3. Konkurs przeprowadzany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Konkurs trwa od dnia 25.02.2021 r. do dnia 8.03.2021r. Zgłoszenia udziału w Akcji można dokonywać od dnia 25.02.2021 r. do dnia 07.03.2021 r. do godz. 12.00. Celem konkursu jest przesłanie jak najlepszego, najciekawszego, najoryginalniejszego komentarza w postaci zdjęcia pięknych okoliczności przyrody, z miejsca które ostatnio zostało odwiedzone przez uczestnika konkursu.
5. Za pośrednictwem serwisu społecznościowego Facebook, dostępnego pod adresem https://www.facebook.com/biuroaltereco (dalej: „Profil FB”).
2§ 2. Uczestnictwo w Konkursie
1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, (dalej: „Uczestnik”, „Uczestnicy”).
2. W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele firmy organizatora, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez pracowników rozumie się osoby zatrudnione na podstawie dowolnego stosunku prawnego, w tym stosunku pracy i na podstawie umowy cywilnoprawnej. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
3§ 3. Praca Konkursowa
1. Zadaniem konkursowym, o którym mowa w § 4 ust. 1 poniżej, jest łącznie (dalej: „Praca Konkursowa”): Przesłanie pod postem konkursowym najlepszego, najciekawszego, najoryginalniejszego komentarza w postaci zdjęcia pięknych okoliczności przyrody, z miejsca które ostatnio zostało odwiedzone przez uczestnika konkursu.
2. Prace Konkursowe zostają zamieszczone na Profilu FB w sposób umożliwiający użytkownikom sieci Internet zapoznawanie się z nimi.
3. W ramach zgłaszania Prac Konkursowych Organizator jedynie udostępnia zasoby systemu teleinformatycznego w celu umożliwienia Uczestnikom wzięcia udziału w Akcji. Organizator nie tworzy, nie modyfikuje ani w inny sposób nie wpływa na treści zawarte w Pracach Konkursowych. Organizator informuje jednak, że na Profilu FB nie mogą być zamieszczane Prace Konkursowe naruszające postanowienia ust. 4 do 5 poniżej. Organizator ma prawo usunąć takie Prace Konkursowe z Profilu FB.
4. Zabronione jest dostarczanie przez Uczestników treści, w tym Prac Konkursowych, o charakterze bezprawnym, naruszających prawo lub dobre obyczaje.
5. Praca Konkursowa nie może ponadto: ukazywać traktowania psa lub kota w sposób sprzeczny z prawem lub powszechnie przyjętymi normami właściwego postępowania ze zwierzętami; przedstawiać antropomorfizacji psa lub kota, to jest nie może przedstawiać go w pozie nienaturalnej dla niego, a właściwej dla człowieka, lub z akcesoriami nieodpowiednimi dla zwierząt, a przeznaczonymi dla ludzi (np. ludzkie ubrania, wózki dziecięce); być oczywiście niezgodna z celem Akcji, o którym mowa w § 1 ust. 5.
4§ 4. Zasady Akcji
1. W Konkursie można wziąć udział tylko raz. W przypadku większej liczby zgłoszeń od tej samej osoby, pod uwagę brane będzie tylko pierwsze zgłoszenie.
2. Aby zgłosić swój udział w Konkursie należy: pod postem konkursowym zostawić swój komentarz, o którym mowa w § 3 ust. 1,
3. Konkurs przebiegać będzie w 2 etapach: - Etap I – od 25.02.2021 r do 07.03.2021 do godz. 12:00 – przyjmowanie zgłoszeń, - Etap II – od 07.03.2021 godz. 16:00 do 08.03.2021 godz. 21.00 wybór zwycięzcy przez Komisję spośród nadesłanych komentarzy
4. Komisja konkursowa, złożona z przedstawicieli Organizatora, wyłoni najlepszą Prace Konkursową według kryteriów, najciekawszy komentarz, najbardziej pomysłowy według komisji konkursowej. Nie będący plagiatem. 5. Nagrodą w konkursie są 3 leżaki firmy Altereco o wartości około 100zł jeden (nagradzamy 3 pierwsze miejsca, każda osoba po 1 leżaku)
6. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji Pracy Konkursowej, co do której powziął wiarygodną wiadomość o próbie manipulacji Praca Konkursowa, która zostaje w ten sposób zdyskwalifikowana, zostaje wyłączona z ubiegania się o Nagrody.
5§ 5. Wydanie Nagród
1. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o swojej wygranej w prywatnej wiadomości w portalu społecznościowym Facebook. Warunkiem otrzymania tej nagrody jest podanie danych osobowych niezbędnych do odprowadzenia przez Organizatora zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości wygranej.
2. Jeżeli pomimo dołożenia przez Organizatora należytej staranności nie jest możliwe wydanie Nagrody laureatowi na skutek niepodania przez laureata danych osobowych lub podania przez laureata nieprawdziwych lub nieaktualnych danych osobowych, Nagroda nie zostaje wydana i pozostaje do dyspozycji Organizatora.
3. Jeżeli z jakichkolwiek powodów, w tym z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w ust. 2 powyżej, wydanie Uczestnikowi Nagrody okaże się niemożliwe, Nagroda przyznawana jest Uczestnikowi, który zgłosił kolejno najlepszą Pracę Konkursową. Do takiego Uczestnika znajdują zastosowanie wszystkie postanowienia, dotyczące laureatów Konkursu.
6§ 6. Własność intelektualna
1. Zgłaszając Pracę Konkursową Uczestnik oświadcza, że nie narusza ona praw osobistych lub majątkowych osób trzecich, w tym praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.) i prawa do wizerunku.
2. Z chwilą dokonania zgłoszenia Pracy Konkursowej udziela Organizatorowi ALTERECO Lucjan Dziak Nockowa 25 39-124 Iwierzyce NIP: 818 171 81 64 nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z tej Pracy Konkursowej dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu, w tym publikacji Pracy Konkursowej w Serwisie WWW oraz na Profilu FB. Licencja udzielana jest bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. W powyższym zakresie Uczestnik zezwala również Organizatorowi i ALTERECO Lucjan Dziak Nockowa 25 39-124 Iwierzyce NIP: 818 171 81 64 na nieodpłatne rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego w Pracy Konkursowej.
7§ 7. Postępowanie reklamacyjne
1. Ewentualne reklamacje dotyczące Akcji mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora ALTERECO Lucjan Dziak Nockowa 25 39-124 Iwierzyce NIP: 818 171 81 64. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania.
2. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie do 14 dni od dnia ich doręczenia. Reklamacje rozpatrywane są na podstawie niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Uczestnik o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji zostaje powiadomiony listem poleconym lub wiadomością e-mail (w zależności od sposobu złożenia reklamacji). Wysyłka następuje najpóźniej w terminie 7 dni od rozpatrzenia reklamacji.
4. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne.
8§ 8. Dane osobowe
1. Organizator Konkursu jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).
2. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz w celach marketingowych Organizatora, w tym na ich przetwarzanie również w przyszłości, w tych samych celach.
3. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
4. Udział w Konkursie i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych są dobrowolne, ale konieczne.
9§ 9. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin dostępny jest w notatkach profilu fanpage ALTERECO Lucjan Dziak Nockowa 25 39-124 Iwierzyce NIP: 818 171 81 64 Organizator informuje, że Akcja nie jest w żadnym zakresie sponsorowana, wspierana, administrowana, ani stowarzyszona z serwisem Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., a Delaware Corporation z siedzibą przy 1601 s. California Ave, PaloAlto CA 94 304. Informacje podawane przez Uczestników Akcji są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Akcji przez Organizatora.
2. Prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Akcji określa niniejszy regulamin oraz – w zakresie nieuregulowanym – przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.