Kocioł Altereco w katalogu „Dobrych praktyk”  WFOŚiGW.

Kocioł Altereco w katalogu „Dobrych praktyk” WFOŚiGW.

Wykorzystanie lokalnych surowców energetycznych - biomasy do produkcji c.w.u. oraz c.o. w oparciu o kocioł na zrębki.

Dobra praktyka dotyczy wykorzystania kotła na biomasę o nominalnej mocy 22 kW do przygotowania c.w.u. oraz c.o. w budynku jednorodzinnym o powierzchni 150 m2 zamieszkałym przez 4 osoby. Kocioł opalany zrębkami drzew liściastych spełnia wymagania 5 klasy oraz ekoprojektu.
Wsparcie Doradców polegało na:
  • przedstawieniu możliwości finansowania wymiany kotłów dostępnych 
    w ramach RPO Województwa Podkarpackiego – Poddziałanie 3.3.1, Poddziałanie 3.3.2 oraz WFOŚiGW w Rzeszowie – Program „Przyjazny Dom”,
  • przedstawieniu wymogów jakie powinny spełniać kotły na paliwo stałe, dla których można ubiegać się o dofinansowanie w ramach obecnie funkcjonujących programów – spełnienie wymagań dla kotłów klasy 5,
  • przedstawieniu wymogów dla kotłów jakie będą obowiązywać w przyszłości – spełnienie wymagań ekoprojektu,
  • poinformowaniu o konieczności potwierdzenia spełnienia powyższych wymagań dla kotłów przez uzyskanie stosownych certyfikatów wydawanych przez jednostki akredytowane.
  • Projekt pn. Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE finansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
żródło: https://www.doradztwo-energetyczne.gov.pl/wiedza/przyklady-inwestycji/wykorzystanie-lokalnych-surowcow-energetycznych-biomasy-do-produkcji-c-w-u-oraz-c-o-w-oparciu-o-kociol-na-zrebki
Close Menu